Kontakt a technická podpora

Zpracovatel

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava–Poruba

IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

Poskytovatel dat: T-Mobile Czech Republic a.s.

* Kontaktujte nás

VŠB-TUO se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené špatnou interpretací informací z Atlasu mobility. Vyhrazujeme si právo z provozních nebo odborných důvodů omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění. Podmínky užití CC BY-NC-ND. Více o Creative Commons


Určeno pouze pro zástupce odborné veřejnosti. Jedná se o agregovaná data. Z důvodu minimalizace rizika vzniku zpracovatelem způsobených vychýlení (tzv. “bias”) nejsou data očištěná např. o technické SIM karty nebo dočasné změny na předávacím rozhraní.

Technické prostředí mobilní sítě může u některých ukazatelů a nebo v určitých oblastech způsobovat zkreslení, které se projeví jako jejich mírný nárůst nebo pokles. Interpretace prostřednictvím trendu a časové řady takovéto odchylky vyrovnává, a proto je doporučujeme jako preferovaný způsob využití dat. Metodika zpracování dat je mimo jiné závislá na přepočtech souvisejících s pokrytím území radiovým signálem mobilní sítě, tzv. mapy pokrytí. 1. září 2020 byla provedena aktualizace těchto podkladů. Důsledkem toho může ve východní části republiky docházet k jednorázové skokové disproporci poměru hodnot časové řady (nikoliv trendu) mezi daty před a po aktualizaci. Kalibrace bude provedena v průběhu prvního čtvrtletí 2021.


Aktualizace Atlasu

Na základě zpětné vazby od zástupců odborné veřejnosti a na základě průběžných výsledků projektu Zpracování lokalizačních dat mobilních operátorů pro plánování města [4] v rámci kterého jsou zpracovávána data dvou nezávislých mobilních sítí byla v lednu a únoru 2021 provedena aktualizace Atlasu mobility.

Součástí aktualizace byly následující kroky.

  • Očištění a kalibrace časové řady dat mobilní sítě.

  • K existujícímu vývoji indikátoru mobility z databáze COVID-19 Community Mobility reports [5] znázorňujícímu trendy pohybu lidí v rezidenčních oblastech Obytné budovy byl přidán ukazatel Provozovny a rekreační prostory, který je zaměřen na místa jako jsou restaurace, kavárny, obchodní centra, zábavní parky, muzea, knihovny a kina.

  • Díky propojení na databázi A public data lake for COVID-19 research and development [6] provozované společností Amazon byl do srovnání byl přidán ukazatel počtu nově evidovaných případů v ČR a okolních zemích.

  • Využitím dodatečných a validních datových zdrojů je možné zajímavé mezinárodní srovnání trendů mobility.

  • Dny, ve kterých nebyla splněna kvalitativní kritéria pro vstupní data s důsledkem jejjich vyřazení ze zpracování jsou patrné mezerou v časové řadě.

  • Protože je pro zobrazení vývoje ukazatelů obvykle využit tzv. “klouzavý průměr”, aby bylo možné odlišit data vypočtená tímto průměrem od zdrojových dat, jsou pro rychlou orientaci uživatele součástí dokumentace aktualizace datových zdrojů ve formě posledního vykazovaného dne.

  • Za účelem rychlé validace, oponentury a efektivnější práci s daty předpokládáme v krátké době veřejné zpřístupnění databází, ze kterých jsou generovány přehledy.

Rozsah a způsob zpracování dat

Platnost dat je ke dni zpracování.

Zpracovatel kontroluje obsah a konzistenci dat o mobilitě obyvatelstva z mobilní sítě. Na základě této kontroly mohou být dny, které neodpovídají kvalitativním kritériím ze zpracování vyřazeny.

Zpracovatel nekontroluje obsah datových zdrojů třetích stran. Data jsou zpracovávána tak jak jsou.

Pokud je zpracovateli známo, zpětné korekce a zpřesňování použitých datových zdrojů realizují všichni jejich poskytovatelé. Zpracovatel postupuje stejně pro datové sady, které vytváří.

Důsledkem tohoto postupu jsou data platná ke dni zpracování za podmínek, které definovaly datový prostor v daný den.

Dashoardy

Data za ČR

Data za Českou republiku jsou prezentována prostřednictvím třech dashboardů.

Souhrn ČR je pohledem na celkovou sitaci v ČR z pohledu nevyjíždějících a počtu nových případů.

Porovnání změn využívá 3 nezávislých datových zdrojů pro ověření závislosti dílčích ukazatelů.

Změna nevyjíždějících umožňuje porovnat změnu nevyjíždějícíh (data z mobilní sítě) ve vybraných obcích a ve všech krajích ČR. Dashoarb má další dvě části, podmnožiny (i) aktuální analýza celkové změny a (ii) analýza celkové změny v první vlně, které umoňují vzájemné srovnání regionů prostřednictvím klíčového ukazatele změna nevyjíždějících.

Mezinárodní srovnání

Mezinárodní srovnání vychází z dat dostupných pro sousední země.

Datové zdroje, dostupnost a aktualizace

Datové zdroje jsou uvedeny v tabulce.

Data Google (GOOCMR [5]) a data MZČR (MZCMUN, MZCCZE [7,8]) jsou aktualizována denně mezi 12:30 PM - 13:30 PM hod. Data AWS (AWSPDL [6]) jsou aktualizována při zpracování reportu - viz datum poslední aktualizace. Data mobilní sítě (TMCCCZE [9]) jsou zpracována průběžně.

Terminologie

Klasifikace počtu SIM je prováděna v denním cyklu. V denním cyklu je hodnoceno, zda místo výskytu v ranním časovém okně (00:00:00 - 04:59:59) zůstává stejné po zbytek denního cyklu (05:00:00 - 23:59:59). Pokud místo výskytu zůstává po celou dobu denního cyklu stejné, je pro SIM použita klasifikace Nevyjíždějící. Klasifikace Dojíždějící je pro SIM použita,pokud se místo výskytu mění, tj. SIM opustila místo výskytu v ranním okně a setrvala v jiném místě minimální dobu 30 min. Přiřazení k územní jednotce je provedeno na základě maximální kumulované doby strávené v území. V případě Dojíždějících se jedná o dobu v časovém denním okně (05:00:00 - 18:59:59). Dojíždějící je z geografického pohledu definován přihlášením terminálu k rozdílnému vysílači. Vzdálenosti vysílačů se liší podle typu lokality a souvisí s hustotou osídlení oblasti. Obecně lze říci že vzdálenost vysílačů se snižuje s rostoucí mírou hustoty osídlení a naopak. Není rozhodující zda Dojíždějící opustili administrativně vymezené území. Skutečnost opuštění administrativně vymezeného území je zachycena v ukazateli “Dojížďky z” a “Dojížďky do”. Podle zvoleného územního číselníku se jedná o opuštění území kraje nebo obce. Podíl nevyjíždějících a součtu nevyjíždějících a vyjíždějících z místa výskytu je označen jako Podíl nevyjíždějících. Počet registrovaných a nebo klasifikovaných SIM se ve dnech mírně mění. Ukazatele tak nejsou počítány ze stejného základu.

Pokud není uvedeno jinak ukazatele zahrnují České SIM, tj. uživatele připojení k síti mobilního operátora s licencí k provozování mobilní sítě na území České republiky a zahraniční (SIM), tj. uživatelé mobilního operátora s licencí k provozování mobilní sítě mimo území České republiky připojení k síti mobilního operátora s licencí k provozování mobilní sítě na území České republiky, tzv. Roaming.

Nevyjíždějící

Uživatelé neopustili místo výskytu, kde v denním cyklu odpočívali z předchozího na aktuální den (místo bydliště). Místo výskytu je definováno funkčním územím mobilní sítě; jakákoliv buňka na stejném vysílači. V tomto kontextu je třeba interpretovat “Nevyjíždějící” tak, že neurazili v území vzdálenost delší než je dvojnásobek poloměru dosahu vysílače. Ten se liší podle typu území (město, venkov) viz kapitola Vzdálenosti pro klasifikaci.

Metoda výpočtu

Ukazatele jsou pro každý den porovnávány vůči průměru odpovídajících dnů prvních 5ti týdnů roku 2020, počínaje pátkem 3. 1. 2020 do čtvrtku 13. 2. 2020. Časové období a metoda výpočtu (nikoliv obsah samotných ukazatelů) je srovnatelné s Community Mobility Reports od společnosti Google. Pro porovnání validity dat mobilní sítě je zejména použit ukazatel Google obytné budovy.

Ukazatele jsou vyjádřeny prostřednictvím klouzavého průměru 30 dní pro přehlednou interpretaci. V dílčí záložce Porovnání změn a podzáložce Regiony ČR výpočet průměru je možné ověřit způsob výpočtu klouzavých průměrů pro jednotlivé proměnné.

Metodika Google

z kapitoly Ochrana soukromí

https://www.google.com/covid19/mobility/?hl=cs

Statistiky pro tyto přehledy jsou vytvářeny na základě agregovaných a anonymizovaných sad dat od uživatelů, kteří zapnuli nastavení Historie polohy (ve výchozím nastavení je vypnuté). Lidé, kteří zapnou Historii polohy, ji mohou kdykoli vypnout v účtu Google a data Historie polohy mohou vymazat přímo na své časové ose.

z kapitoly Obvyklá aktivita

https://support.google.com/covid19-mobility/answer/9824897?hl=cs&ref_topic=9822927

Tyto údaje ukazují, jak se počty návštěvníků a délka pobytu na určitých místech mění ve srovnání s obvyklými dny. Obvyklý den představuje normální hodnotu pro tento den v týdnu. Obvyklý den představuje medián pětitýdenního období od 3. ledna do 6. února 2020.

Obvyklá aktivita v kategoriích jednotlivých regionů nevychází pouze z jedné, ale ze sedmi hodnot. Stejný počet návštěvníků ve dvou různých dnech v týdnu vede k jiným procentuálním změnám. Doporučujeme tedy následující:

Neplatí, že větší změny vždy znamenají více návštěvníků a menší změny návštěvníků méně.

Neporovnávejte změny den po dni. Zejména ne víkendy s pracovními dny.

Jak jsme vybrali naprosto normální běžné dny? To se nám pravděpodobně nepodařilo – krátké období roku nemůže být normální pro všechny oblasti naší planety. Vybrali jsme nedávné období těsně předtím, než došlo k narušení normálních aktivit podle toho, jak komunity reagovaly na COVID-19. Přesto v některých regionech obvyklá aktivita klesá i v době, kdy byl potvrzen COVID-19. Chcete-li interpretovat data ze svého regionu, postupujte podle místního kontrolního seznamu.

Abyste mohli lépe sledovat změny po jednotlivých týdnech, aktivitu v obvyklých dnech nikdy neměníme. U těchto obvyklých dnů také nebereme v úvahu sezónní výkyvy. Například že se návštěvnost parků obvykle zvýší, pokud se zlepší počasí.

z kapitoly Malé změny v obytných zónách

https://support.google.com/covid19-mobility/answer/9825414

Kategorie Obytná zóna uvádí změny v trvání, ostatní kategorie měří změny v celkovém počtu návštěvníků. Protože lidé již tráví většinu času v místech svého bydliště (dokonce i v pracovních dnech), není zde příliš velká kapacita pro změnu.

Přiřazení záznamu k území

Místo bydliště v denním cyklu

Pro určení místa bydliště je využívána tzv. domovská buňka mobilní sítě (domovská buňka). Využívá se ranní a večerní okno. Nejdříve se určí všechny vysílače (BTS pro 2G, NodeB pro 3G a eNodeB pro 4G), kde měl daný uživatel alespoň jeden záznam. Alespoň jeden záznam stejného vysílače se musí vyskytovat v ranním a zároveň ve večerním okně. Jako domovský vysílač se vybere takový, kde dle záznamů ve večerním a ranním okně strávil nejdelší čas. Následně se vybere domovská buňka náležící tomuto vysílači, kde uživatel strávil nejdelší dobu ze všech ostatních buněk tohoto vysílače. Tato buňka se již nemusí vyskytovat v obou oknech, stačí podmínka nejdelšího stráveného času.

Místo dojížďky v denním cyklu

Pro určení místa dojížďky je využívána tzv. buňka dojížďky mobilní sítě (buňka dojížďky). Zde se využívá pouze denní časové okno. Určuje se konkrétní základnová stanice (BTS, NodeB či eNodeB), kde uživatel strávil nejdelší čas v denním okně. Zde se vybere buňka patřící základnové stanici s nejdelším stráveným časem daného uživatele. Tato buňka je poté označena jako buňka dojížďky. Vysílač a tedy i buňka musí být jiná než domovská a musí zde strávit minimálně definovanou dobu (30 min.).

Vzdálenosti pro klasifikaci

Orientační vzdálenosti území pokrytého jednotlivými vysílači (BTS )vychází s map předpokládaného šíření signálu mobilních sítí společnosti T-Mobile (tzv. mapy dominancí) v měsíci říjen 2019. Vzdálenosti vychází z matice vzdáleností všech registrovaných vysílačů na území České republiky (matice cca 7,3 tis. * 7,3 tis.). Pro každý vysílač je ověřena podmínka existence min. 3 dalších vysílačů do maximální vzdálenosti, která přiřazuje typ území a předpokládanou velikost poloměru vysílačů v daném území, podle následujících pravidel. Hustě osídlená městská oblast: 0 až 500 m. Městská oblast: 0 až 1000 m. Předměstí: 0 až 2000 m. Venkovská oblast: 0 větší než 2000 m. Následně jsou pro jednotlivé typy území stanoveny hodnoty poloměrů dosahu vysílačů v metrech (zaokrouhleno). Model využívá zjednodušující předpoklad kruhového pokrytí území vysílačem. Průměrné vzdáleností (poloměry) jsou pro jednotlivé typy území následující. Hustě osídlené městské 300 m, městské 600 m, předměstské 1300 m, venkovské 2800 m.

Příklad vzdálenosti vysílačů ve Středočeském kraji a v Praze.

Další informace

Ukazatele, které vstupují společně s mapovými podklady území a mapou šíření mobilního signálu (mapa pokrytí) do vzorce převodu informací z funkčního území mobilní sítě na administrativně nebo dopravně členěné území, jsou informace o využití území, zejména bytovém fondu a předpokládaném počtu obyvatel.Hlavní datové zdroje a jejich správci.

Pro základní statistické znaky struktury přítomného obyvatelstva, ze kterých jsou vybrány důležité indikátory využitelné pro podporu opatření nouzového stavu je klasifikace uživatelů skladná beze zbytku pro zajištění kontroly konzistence dat (10,6 mil. obyvatel v ČR).

Skladebnost základních statistických znaků klasifikace uživatelů je zajištěna pro denní cyklus, pro časové úseky v denním cyklu a pro územní prvky. Data jsou upravena přepočtem z funkčního území mobilní sítě stanic na územní prvky na základě znalosti využití půdy a fyzikálních vlastností šíření radiového signálu. Přepočet je transparentní a může být reprodukován na základě modelu Model přepočtu pozorování v mobilní síti na územní prvek nebo specifické území.

Pro statistický znak Dojíždějící může díky použité metodice nastat u menších územních prvků (pod cca 3000 aktuálních obyvatel dle ČSÚ) a v některých specifických případech disproporce způsobená přesahem pokrytí mobilní sítě ze silně vytížených buněk v jiném administrativním území. V těchto případech je možné přistoupit k adhoc analýze dotčeného území.

Vzorkovací interval je 30 min. pro většinu technologií. S přechodem na nové technologie 4G, 5G je interval kratší, ale nepravidelný, což je dáno jinou technologickou podstatou systémů.

Základní klasifikace uživatele (SIM) je provedena z pohledu MOBILITY, tj. skutečností výskytu v území zjistitelných s velmi vysokou pravděpodobností ze signalizace mobilní sítě. Pro základní klasifikaci SIM nejsou využita žádná další data a předpoklady.

Klasifikace příslušnosti uživatele SIM k mobilní síti v České republice nebo v zahraničí může být provedena pro většinu statistických znaků s příznakem struktura přítomného obyvatelstva. Možnost členit na jednotlivé státy. V současnosti pouze ČR a ostatní.

Statistické znaky vztažené k prostorové mobilitě obyvatel vycházejí ze základních statistických znaků skupiny Struktura přítomného obyvatelstva a jsou doplněny o relační vazby tam, kde jsou pro stanovení relační vazby splněny podmínky. V případě sledování statistických znaků prostorové mobility není možné zjišťovat roamingovou příslušnost SIM.

Postupy navrhované metodikou byly dodavatelem experimentálně testovány v období uplynulých 4 let.

Metodika navazuje na současné a minulé výsledky [1,2,3,4], které je možné využít pro upřesnění interpretace použitých postupů.

Seznam použitých zdrojů

[1] Certifikovaná metodika Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících projekt Technologické agentury ČR, TB0500MD011

[2] Certifikovaná metodika Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ, projekt Technologické agentury ČR, TD03000452

[3] Specifické metodiky v rámci Centra pro rozvoj dopravních systémů (RODOS), TAČR TE01020155, PB8 a PB9

[4] Zpracování lokalizačních dat mobilních operátorů pro plánování města. Projekt IPR Praha, který je spolufinancován z operačního programu Praha – pól růstu ČR, ev. č. projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000631.

[5] COVID-19 Community Mobility reports COVID-19 Community Mobility reports :: SOURCE COVID-19 Community Mobility reports :: ABOUT

[6] A public data lake for COVID-19 research and development A public data lake for COVID-19 research and development :: AWS MARKET PLACE IMPLEMENTATION

[7] COVID-19 v ČR: Otevřené datové sady a sady ke stažení COVID-19: Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří (v2) :: SOURCE

[8] COVID-19 v ČR: Otevřené datové sady a sady ke stažení COVID-19: Epidemiologická charakteristika obcí :: SOURCE

[9] Ananonymizovaná signalizační data mobilní sítě T-Mobile Česká republika. Vybraná data z atlasu mobility (výsledek projektu RODOS) jsou zpřístupněna pro potřeby státu a nouzového stavu pro územní číselníky “Stát”, “Kraj”, “Obec [nad 50 tis. obyvatel dle ČSÚ]”.