Technická specifikace - Atlas mobility

Výběr z Atlasu mobility pro zobrazovací rozhraní lokalizačních dat mobilních operátorů zpřístupněných v rámci RODOS pro potřeby státu a nouzového stavu s využitím služeb Národního superpočítačového centra v Ostravě

Aktualizace: 2020-05-18

Kontakt a technická podpora

Zpracovatel

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava–Poruba

IČ: 61989100 DIČ: CZ61989100

Poskytovatel dat: T-Mobile Czech Republic a.s.

email: univerzita@vsb.cz


VŠB-TUO se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené špatnou interpretací informací z Atlasu mobility. Vyhrazujeme si právo z provozních nebo odborných důvodů omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění. Podmínky užití CC BY-NC-ND.


Interpretace

Určeno pouze pro zástupce odborné veřejnosti. Jedná se o agregovaná data. Z důvodu minimalizace rizika vzniku zpracovatelem způsobených vychýlení (tzv. “bias”) nejsou data očištěná např. o technické SIM karty nebo dočasné změny na předávacím rozhraní.

Terminologie

Klasifikace počtu SIM je prováděna v denním cyklu. V denním cyklu je hodnoceno, zda místo výskytu v ranním časovém okně (00:00:00 - 04:59:59) zůstává stejné po zbytek denního cyklu (05:00:00 - 23:59:59). Pokud místo výskytu zůstává po celou dobu denního cyklu stejné, je pro SIM použita klasifikace Nevyjíždějící. Klasifikace Dojíždějící je pro SIM použita, pokud se místo výskytu mění, tj. SIM opustila místo výskytu v ranním okně a setrvala v jiném místě minimální dobu 30 min.  Přiřazení k územní jednotce je provedeno na základě maximální kumulované doby strávené v území. V případě Dojíždějících se jedná o dobu v časovém denním okně (05:00:00 - 18:59:59). Dojíždějící je z geografického pohledu definován přihlášením terminálu k rozdílnému vysílači. Vzdálenosti vysílačů se liší podle typu lokality a souvisí s hustotou osídlení oblasti. Obecně lze říci že vzdálenost vysílačů se snižuje s rostoucí mírou hustoty osídlení a naopak. Není rozhodující zda Dojíždějící opustili administrativně vymezené území. Skutečnost opuštění administrativně vymezeného území je zachycena v ukazateli “Dojížďky z” a “Dojížďky do”. Podle zvoleného územního číselníku se jedná o opuštění území kraje nebo obce. Podíl nevyjíždějících a součtu nevyjíždějících a vyjíždějících z místa výskytu je označen jako Podíl nevyjíždějících. Počet registrovaných a nebo klasifikovaných SIM se ve dnech mírně mění. Ukazatele tak nejsou počítány ze stejného základu. Unikátní uživatelé mají alespoň jeden záznam v území. Ukazatel je vyjádřen pouze pro konkrétní území. Unikátní uživatelé jsou přiřazeni k územnímu prvku (např. obci) na základě průniku pokrytí jakékoliv buńky mobilní sítě a stavebního objektu s byty nacházejícím se v územním prvku. Důsledkem této metody je mírný přesah sledovaného území přes administrativní hranice územního prvku. Položka je dostupná pouze pro číselníky “Stát” a “Obec a vojenský újezd”.

Ukazatele

Nevyjíždějící

Uživatelé neopustili místo výskytu, kde v denním cyklu odpočívali z předchozího na aktuální den (místo bydliště). Místo výskytu je definováno funkčním územím mobilní sítě; jakákoliv buňka na stejném vysílači. V tomto kontextu je třeba interpretovat “Nevyjíždějící” tak, že neurazili v území vzdálenost delší než je dvojnásobek poloměru dosahu vysílače. Ten se liší podle typu území (město, venkov) viz [Vzdálenosti pro klasifikaci].

Dojíždějící

Dojíždějící uživatelé jsou chápáni obdobně ve smyslu metodiky ČSÚ pro dojížďky do zaměstnání a škol, tj. že je sledován právě jeden dojížďkový cíl. Jedná se o cíl, ve kterém úhrnem strávili nejdelší čas v denním okně. Dojíždějící uživatelé nemusí opustit území vymezené hranicemi obce nebo kraje viz [Místo dojížďky].

Unikátní

Všichni uživatelé s alespoň jedním záznamem v území. Pro územní prvky nedochází u tohoto statistického znaku k aplikaci [matematického modelu]. Úhrny nejsou územně skladebné, tj. absolutní hodnoty lze je interpretovat pouze pro konkrétní územní prvek. Dostupnost statistického znaku je pro obce, základní územní jednotky a stát.

Dojížďky

Dojížďky “z” a “do” vyjadřují úhrn relačních vazeb dvou míst (zdroj - cíl), které jsou uskutečněny přes hranici administrativně vymezeného území (obec nebo kraj). Prvním z míst je vždy územní ranního časového okna. Párovou informací je právě jeden dojížďkový cíl. Výběr dojížďkového cíle je proveden součtem nejdéle stráveného času v odlišné obci nebo kraji (podle zvoleného číselníku) od ranní stanice v denním cyklu [Shodný zdroj a cíl cesty]. V případě, že se místo ranního a večerního časového okna neshoduje [Rozdílný zdroj a cíl cesty], relace není v tomto ukazateli započtena.

České (SIM)

Uživatelé připojení k síti mobilního operátora s licencí k provozování mobilní sítě na území České republiky.

Zahraniční (SIM)

Uživatelé mobilního operátora s licencí k provozování mobilní sítě mimo území České republiky připojení k síti mobilního operátora s licencí k provozování mobilní sítě na území České republiky. Roaming.

Metoda výpočtu a zobrazení

Ukazatele jsou pro každý den porovnávány vůči průměru odpovídajících dnů prvních 5ti týdnů roku 2020, počínaje pátkem 3. 1. 2020 do čtvrtku 13. 2. 2020. Časové období a metoda výpočtu (nikoliv obsah samotných ukazatelů) je srovnatelné s Community Mobility Reports od společnosti Google. Náhled vyhodnocení je uveden na příkladu ukazatele změna unikátních českých SIM v Praze. Podíl zahraničních SIM na celkovém počtu SIM v síti byl v průměru odpovídajících dnů 8.3%.

Přiřazení záznamu mobilní sítě na území

Místo bydliště v denním cyklu

Pro určení místa bydliště je využívána tzv. domovská buňka mobilní sítě (domovská buňka). Využívá se ranní a večerní okno. Nejdříve se určí všechny vysílače (BTS pro 2G, NodeB pro 3G a eNodeB pro 4G), kde měl daný uživatel alespoň jeden záznam. Alespoň jeden záznam stejného vysílače se musí vyskytovat v ranním a zároveň ve večerním okně. Jako domovský vysílač se vybere takový, kde dle záznamů ve večerním a ranním okně strávil nejdelší čas. Následně se vybere domovská buňka náležící tomuto vysílači, kde uživatel strávil nejdelší dobu ze všech ostatních buněk tohoto vysílače. Tato buňka se již nemusí vyskytovat v obou oknech, stačí podmínka nejdelšího stráveného času.

Místo dojížďky v denním cyklu

Pro určení místa dojížďky je využívána tzv. buňka dojížďky mobilní sítě (buňka dojížďky). Zde se využívá pouze denní časové okno. Určuje se konkrétní základnová stanice (BTS, NodeB či eNodeB), kde uživatel strávil nejdelší čas v denním okně. Zde se vybere buňka patřící základnové stanici s nejdelším stráveným časem daného uživatele. Tato buňka je poté označena jako buňka dojížďky. Vysílač a tedy i buňka musí být jiná než domovská a musí zde strávit minimálně definovanou dobu (30 min.).

Orientační vzdálenosti pro klasifikaci (ne)vyjíždějících

Orientační vzdálenosti území pokrytého jednotlivými vysílači (BTS )vychází s map předpokládaného šíření signálu mobilních sítí společnosti T-Mobile (tzv. mapy dominancí) v měsíci říjen 2019. Vzdálenosti vychází z matice vzdáleností všech registrovaných vysílačů na území České republiky (matice cca 7,3 tis. * 7,3 tis.). Pro každý vysílač je ověřena podmínka existence min. 3 dalších vysílačů do maximální vzdálenosti, která přiřazuje typ území a předpokládanou velikost poloměru vysílačů v daném území, podle následujících pravidel. Hustě osídlená městská oblast: 0 až 500 m. Městská oblast: 0 až 1000 m. Předměstí: 0 až 2000 m. Venkovská oblast: 0 větší než 2000 m. Následně jsou pro jednotlivé typy území stanoveny hodnoty poloměrů  dosahu vysílačů v metrech (zaokrouhleno). Model využívá zjednodušující předpoklad kruhového pokrytí území vysílačem. Průměrné vzdáleností (poloměry) jsou pro jednotlivé typy území následující. Hustě osídlené městské 300 m, městské 600 m, předměstské 1300 m, venkovské 2800 m. [Vzdálenosti vysílačů].

Další informace

Ukazatele, které vstupují společně s mapovými podklady území a mapou šíření mobilního signálu (mapa pokrytí) do vzorce převodu informací z funkčního území mobilní sítě na administrativně nebo dopravně členěné území, jsou informace o využití území, zejména bytovém fondu a předpokládaném počtu obyvatel.[Hlavní datové zdroje a jejich správci].

Pro základní statistické znaky struktury přítomného obyvatelstva, ze kterých jsou vybrány důležité indikátory využitelné pro podporu opatření nouzového stavu je klasifikace uživatelů skladná beze zbytku pro zajištění kontroly konzistence dat (10,6 mil. obyvatel v ČR).

Skladebnost základních statistických znaků klasifikace uživatelů je zajištěna pro denní cyklus, pro časové úseky v denním cyklu a pro územní prvky. Data jsou upravena  přepočtem z funkčního území mobilní sítě stanic na územní prvky na základě znalosti využití půdy a fyzikálních vlastností šíření radiového signálu. Přepočet je transparentní a může být reprodukován na základě modelu [Model přepočtu pozorování v mobilní síti na územní prvek nebo specifické území].

Pro statistický znak Dojíždějící může díky použité metodice nastat u menších územních prvků (pod cca 3000 aktuálních obyvatel dle ČSÚ) a v některých specifických případech disproporce způsobená přesahem pokrytí mobilní sítě ze silně vytížených buněk v jiném administrativním území. V těchto případech je možné přistoupit k adhoc analýze dotčeného území.

Vzorkovací interval je 30 min. pro většinu technologií. S přechodem na nové technologie 4G, 5G je interval kratší, ale nepravidelný, což je dáno jinou technologickou podstatou systémů.

Základní klasifikace uživatele (SIM) je provedena z pohledu MOBILITY, tj. skutečností výskytu v území zjistitelných s velmi vysokou pravděpodobností ze signalizace mobilní sítě. Pro základní klasifikaci SIM nejsou využita žádná další data a předpoklady.

Klasifikace příslušnosti uživatele SIM k mobilní síti v České republice nebo v zahraničí může být provedena pro většinu statistických znaků s příznakem struktura přítomného obyvatelstva. Možnost členit na jednotlivé státy. V současnosti pouze ČR a ostatní.

Statistické znaky vztažené k prostorové mobilitě obyvatel vycházejí ze základních statistických znaků skupiny Struktura přítomného obyvatelstva a jsou doplněny o relační vazby tam, kde jsou pro stanovení relační vazby splněny podmínky. V případě sledování statistických znaků prostorové mobility není možné zjišťovat roamingovou příslušnost SIM.

Postupy navrhované metodikou byly dodavatelem experimentálně testovány v období uplynulých 4 let.

Metodika navazuje na následující zdroje, které je možné využít pro upřesnění interpretace použitých postupů.

[1] Certifikovaná metodika Specifický způsob odbavení cestujících a počet přepravených cestujících projekt Technologické agentury ČR, TB0500MD011

[2] Certifikovaná metodika Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ, projekt Technologické agentury ČR, TD03000452

[3] Specifické metodiky v rámci Centra pro rozvoj dopravních systémů (RODOS), TAČR TE01020155, PB8 a PB9